Domovy se zvláštním režimem

 

 

Domov u Františka, příspěvková organizace je pobytové zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. Domov je situován v klidné části na okraji města. Nedílnou součástí domova je terapeutická zahrada s vodním prvkem, klidovou zónou, lavičkami a terapeutickými prvky, volně přístupná nejen uživatelům. Zároveň slouží k setkávání uživatelů s obyvateli města i širokou veřejností.

Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem jsou senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatními typy demence s poruchami paměti a orientace, splňují-li podmínky § 50 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Věková hranice pro přijetí je od 55 let.

 

Tato poskytovaná sociální služba není určena:

Seniorům, kteří žádají o jiný druh služby, než kterou domov poskytuje, tudíž by sociální služba nemohla být poskytnuta kvalitně.

Jestliže seniorův zdravotní stav, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, jedná se o osoby odkázané na speciální prostředky komunikace, na které personál není proškolen, a tudíž je neovládá (např. znaková řeč, Braillovo písmo); dále osoby trpící infekčním onemocněním, které potřebují trvalou lékařskou péči nebo hospitalizaci; osoby s psychickou poruchou, kterou ohrožují sami sebe i ostatní; osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly společné soužití v organizaci (viz § 36 vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

V případě plné obsazenosti domova.

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem v rámci poslání poskytuje sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci a ostatními typy demence, kteří potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby a již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Individuálním přístupem je poskytován každému uživateli kvalitní a důstojný život.

 

Zásady poskytování služby:

Uživatel je rovnocenný partner.

Individuální přístup k uživateli.

Podpora soběstačnosti.

Respektování ochrany práv uživatelů v domově a podpora a pomoc při jejich uplatnění mimo domov.

Týmová spolupráce a odbornost personálu.

Zásada běžného způsobu života.

 

V domově jsou uživateli poskytovány základní a fakultativní služby, základní služby dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stravování 5x denně u všech diet. Je zajištěna pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, individuální a skupinové aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní služby budou poskytovány za úhradu.

Péče o uživatele v poskytované sociální službě domov se zvláštním režimem je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám uživatelů. Personál domova se zvláštním režimem poskytuje uživatelům stálou podporu a pomoc vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a onemocnění, napomáhá při komunikaci, orientaci a doprovází uživatele při každodenních činnostech, dovednostech a aktivitách.

Zájemce o přijetí má možnost získat prvotní informace v elektronické podobě na našich webových stránkách, telefonicky nebo při osobní návštěvě od sociální pracovnice. V průběhu jednání je zájemci ponechán prostor pro jeho přání a představy, očekávání a cíle, které jsou následně porovnávány s možnostmi zařízení. Následně proběhne v žadatelově domácím prostředí nebo v místě jeho aktuálního pobytu sociální šetření. Splněním všech podmínek pro přijetí se ze zájemce stává uživatel domova. V den přijetí je mezi poskytovatelem a uživatelem je sepsána smlouva, kterou sociální pracovnice uživateli vysvětlí. Uživatel je seznámen s Domovním řádem, obdrží Ceník fakultativních služeb a Sazebník za stravu a ubytování.

Zaměstnanci plně respektují uplatnění vlastní vůle uživatele při jeho rozhodnutí o svém denním programu. Personál je nápomocen uživateli při osobní hygieně dle jeho zdravotního stavu. Uživatel je podporován v úkonech soběstačnosti, které zvládá sám bez pomoci. Veškeré úkony jsou prováděny s citlivým přístupem a s ohledem na zachování intimity a důstojnosti. Během celého dne (v souladu s Domovním řádem) mohou uživatelé přijímat návštěvy a volně se pohybovat v areálu domova.

Uživatelé mají právo podílet se na spoluúčasti při rozhodování o sociální službě mnoha způsoby, například formou připomínek, námětů, stížností či osobně u kteréhokoliv zaměstnance domova. Připomínky, náměty a stížnosti mohou uživatelé nebo příbuzní uživatelů předávat písemně nebo ústně a to osobně, telefonicky, anonymně, zasílat poštou nebo elektronicky. K podávání anonymní stížnosti jsou k dispozici schránky důvěry umístěné na každém patře. Stížnosti jsou vyřízeny bezodkladně nejdéle do 30 dnů od jejich podání.

 

NEPODÁVEJTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO BUDOUCNA, POSKYTUJEME SLUŽBU OSOBÁM V AKTUÁLNÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI.

 

Rozsah oblastí potřeb zájemců

Příklad potřeb, které jsou službou podporovány. Zjišťování potřeb zájemců provádí sociální pracovnice za pomoci regionálních karet.

Pomoc při osobní hygieně; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; Pomoc při samostatném pohybu; pomoc při stravování; pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím; pomoc při seberealizaci, pomoc při péči o zdraví; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí…

 

Ukončení poskytované sociální služby může být:

Ze strany uživatele bez udání důvodu.

Úmrtím uživatele.

Ze strany poskytovatele v případě zatajení důležitých informací o zdravotním stavu uživatele, který by měl za následek odmítnutí uzavření smlouvy.

V případě, že uživatel je v prodlení s úhradou více jak jeden měsíc.

V případě opakovaného porušení Domovního řádu po předchozím dvojím písemném upozornění.

V případě, že se uživatel zdržuje mimo zařízení poskytovatele více jak 60 dnů v průběhu jednoho roku (nezapočítávají se dny ve zdravotnickém zařízení).

Ze strany poskytovatele dle § 91 odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov je bezbariérový s evakuačním výtahem. Má čtyři podlaží, která jsou barevně odlišná. Domov je vybaven potřebným zařízením a technologií odpovídající požadavkům uživatelů a hygienickým předpisům. Poskytovaná sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována ve všech nadzemních podlaží s celkovou kapacitou 80 uživatelů.

Uživatelé jsou ubytovaní v 40 jednolůžkových a 20 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny signalizací, polohovací postelí, nočním stolkem, skříní, stolem s židlemi a vzduchotechnikou. Uživatel si po konzultaci a souhlasu s vedením domova může pokoj dovybavit televizním a rozhlasovým přijímačem, křeslem, obrázkem apod.

Domov má v suterénu k dispozici vlastní kuchyni, kde je připravována celodenní strava uživatelům. Praní prádla je zajištěno vlastní prádelnou.

Způsoby poskytování sociální služby jsou popsány ve Standardech sociální služby, které jsou pravidelně a průběžně revidovány. Organizace má zpracovány metodické pokyny a ošetřovatelské standardy, které slouží jako pracovní postupy. Zaměstnanci se řídí vnitřními předpisy, směrnicemi, provozním řádem. Všechny dokumenty jsou nedílnou součástí vzdělávání všech našich pracovníků. Organizace plně podporuje své pracovníky v dalším vzdělávání a klade důraz na kvalitně poskytované sociální služby uživatelům.