Domovy se zvláštním režimem

 

 

Domov u Františka, příspěvková organizace je pobytové zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. Domov je situován v klidné části na okraji města. Nedílnou součástí domova je terapeutická zahrada s vodním prvkem, klidovou zónou, lavičkami a terapeutickými prvky, volně přístupná nejen uživatelům. Zároveň slouží k setkávání uživatelů s obyvateli města i širokou veřejností.

Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem jsou senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatními typy demence s poruchami paměti a orientace, splňují-li podmínky § 50 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o žadatele se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o svojí osobu (např. v oblasti stravování, oblékání a svlékání, komunikace, hygieny aj.). Nacházejí se v dlohodobé nepříznivé sociální situaci a již nejsou schopni zajistit péči s pomocí blízké osoby nebo terénní či pečovatelské služby, která je pro ně nedostačující.

 

Věková hranice pro přijetí je od 55 let.

 

Tato poskytovaná sociální služba není určena:

Seniorům, kteří žádají o jiný druh služby, než kterou domov poskytuje, tudíž by sociální služba nemohla být poskytnuta kvalitně.

Jestliže seniorův zdravotní stav, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, jedná se o osoby odkázané na speciální prostředky komunikace, na které personál není proškolen, a tudíž je neovládá (např. znaková řeč, Braillovo písmo); dále osoby trpící infekčním onemocněním, které potřebují trvalou lékařskou péči nebo hospitalizaci; osoby s psychickou poruchou, kterou ohrožují sami sebe i ostatní; osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly společné soužití v organizaci (viz § 36 vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

V případě plné obsazenosti domova.

 

Poskytujeme:

Sociální služba Domov se zvláštním režimem v rámci poslání poskytuje sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci a ostatními typy demence, kteří potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby a již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Individuálním přístupem je poskytován každému uživateli kvalitní a důstojný život.

 

Zásady poskytování služby:

Uživatel je rovnocenný partner.

Individuální přístup k uživateli.

Podpora soběstačnosti.

Respektování ochrany práv uživatelů v domově a podpora a pomoc při jejich uplatnění mimo domov.

Týmová spolupráce a odbornost personálu.

Zásada běžného způsobu života.

 

V domově jsou uživateli poskytovány základní a fakultativní služby, základní služby dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stravování 5x denně u všech diet. Je zajištěna pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, individuální a skupinové aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní služby budou poskytovány za úhradu.

Péče o uživatele v poskytované sociální službě domov se zvláštním režimem je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám uživatelů. Personál domova se zvláštním režimem poskytuje uživatelům stálou podporu a pomoc vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a onemocnění, napomáhá při komunikaci, orientaci a doprovází uživatele při každodenních činnostech, dovednostech a aktivitách.

Domov aktivně spolupracuje s rodinnými příslušníky, zapojuje je do aktivit (veřejných i neveřejných) či doprovodu k lékaři.

 

Zájemce o přijetí má možnost získat prvotní informace v elektronické podobě na našich webových stránkách, telefonicky nebo při osobní návštěvě od sociální pracovnice. Ta podá zájemci informace  včetně základního poradenství, které přispívá k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Citlivě zvažuje, zda nelze situaci zájemce řešit jinak, než poskytnutím pobytové služby.

 

V průběhu jednání je zájemci ponechán prostor pro jeho přání a představy, očekávání a cíle, které jsou následně porovnávány s možnostmi zařízení. Následně proběhne v žadatelově domácím prostředí nebo v místě jeho aktuálního pobytu sociální šetření. Splněním všech podmínek pro přijetí se ze zájemce stává uživatel domova. V den přijetí je mezi poskytovatelem a uživatelem  sepsána smlouva, kterou sociální pracovnice uživateli vysvětlí. Uživatel je seznámen s Domovním řádem, obdrží Ceník fakultativních služeb a Sazebník za stravu a ubytování.

Zaměstnanci plně respektují uplatnění vlastní vůle uživatele při jeho rozhodnutí o svém denním programu. Personál je nápomocen uživateli při osobní hygieně dle jeho zdravotního stavu. Uživatel je podporován v úkonech soběstačnosti, které zvládá sám bez pomoci. Veškeré úkony jsou prováděny s citlivým přístupem a s ohledem na zachování intimity a důstojnosti. Během celého dne (v souladu s Domovním řádem) mohou uživatelé přijímat návštěvy a volně se pohybovat v areálu domova.

Uživatelé mají právo podílet se na spoluúčasti při rozhodování o sociální službě mnoha způsoby, například formou připomínek, námětů, stížností či osobně u kteréhokoliv zaměstnance domova. Připomínky, náměty a stížnosti mohou uživatelé nebo příbuzní uživatelů předávat písemně nebo ústně a to osobně, telefonicky, anonymně, zasílat poštou nebo elektronicky. K podávání anonymní stížnosti jsou k dispozici schránky důvěry umístěné na každém patře. Stížnosti jsou vyřízeny bezodkladně nejdéle do 30 dnů od jejich podání.

 

NEPODÁVEJTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO BUDOUCNA, POSKYTUJEME SLUŽBU OSOBÁM V AKTUÁLNÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI.

 

Rozsah oblastí potřeb zájemců

Příklad potřeb, které jsou službou podporovány. Zjišťování potřeb zájemců provádí sociální pracovnice za pomoci regionálních karet.

Pomoc při osobní hygieně; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; Pomoc při samostatném pohybu; pomoc při stravování; pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím; pomoc při seberealizaci, pomoc při péči o zdraví; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí…

 

Ukončení poskytované sociální služby může být:

Ze strany uživatele bez udání důvodu.

Úmrtím uživatele.

Ze strany poskytovatele v případě zatajení důležitých informací o zdravotním stavu uživatele, který by měl za následek odmítnutí uzavření smlouvy.

V případě, že uživatel je v prodlení s úhradou více jak jeden měsíc.

V případě opakovaného porušení Domovního řádu po předchozím dvojím písemném upozornění.

V případě, že se uživatel zdržuje mimo zařízení poskytovatele více jak 60 dnů v průběhu jednoho roku (nezapočítávají se dny ve zdravotnickém zařízení).

Ze strany poskytovatele dle § 91 odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov je bezbariérový s evakuačním výtahem. Má čtyři podlaží, která jsou barevně odlišná. Domov je vybaven potřebným zařízením a technologií odpovídající požadavkům uživatelů a hygienickým předpisům. Poskytovaná sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována ve všech nadzemních podlaží s celkovou kapacitou 80 uživatelů.

Uživatelé jsou ubytovaní v 40 jednolůžkových a 20 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny signalizací, polohovací postelí, nočním stolkem, skříní, stolem s židlemi a vzduchotechnikou. Uživatel si po konzultaci a souhlasu s vedením domova může pokoj dovybavit televizním a rozhlasovým přijímačem, křeslem, obrázkem apod.

Domov má v suterénu k dispozici vlastní kuchyni, kde je připravována celodenní strava uživatelům. Praní prádla je zajištěno vlastní prádelnou.

Způsoby poskytování sociální služby jsou popsány ve Standardech sociální služby, které jsou pravidelně a průběžně revidovány. Organizace má zpracovány metodické pokyny a ošetřovatelské standardy, které slouží jako pracovní postupy. Zaměstnanci se řídí vnitřními předpisy, směrnicemi, provozním řádem. Všechny dokumenty jsou nedílnou součástí vzdělávání všech našich pracovníků. Organizace plně podporuje své pracovníky v dalším vzdělávání a klade důraz na kvalitně poskytované sociální služby uživatelům.

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.