Domovy pro seniory

 

Domov u Františka, příspěvková organizace je pobytové zařízení s nepřetržitým celoročním provozem, který je situován v klidné části na okraji města. Nedílnou součástí domova je terapeutická zahrada s klidovou zónou, vodním prvkem, lavičkami a terapeutickými prvky, volně přístupná nejen uživatelům. Současně slouží k setkávání uživatelů s obyvateli města i širokou veřejností.

Cílovou skupinou domova pro seniory jsou senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, splňují-li podmínky § 49 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o žadatele se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivéh zdravotního stavu, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o svojí osobu (např. v oblasti stravování, oblékání a svlékání, komunikace, hygieny aj.). Nacházejí se v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci a již nejsou schopni s pomocí blézké osoby nebo terénní či pečovatelské služby, která je pro ně nedostačující.

Věková hranice 60 let.

 

 

Tato poskytovaná sociální služba není určena:

Seniorům, kteří jsou schopni zůstat ve svém přirozeném prostředí za pomoci dostupných terénních sociálních služeb.

Seniorům, kteří žádají o jiný druh služby, než kterou domov poskytuje, tudíž by sociální služba nemohla být poskytnuta kvalitně.

V případě, že seniorův zdravotní stav, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, jedná se o osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence s poruchami orientace a paměti, dále na osoby odkázané na speciální prostředky komunikace, na které personál není proškolen, a tudíž je neovládá (např. znaková řeč, Braillovo písmo), osoby trpící infekčním onemocněním, které potřebují trvalou lékařskou péči nebo hospitalizaci, osoby s psychickou poruchou, kterou ohrožují sami sebe i ostatní, osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly společné soužití v organizaci (viz § 36 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

V případě plné obsazenosti.

 

Poskytujeme:

Sociální služba Domov pro seniory v rámci poslání poskytuje sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči uživatelům, kteří z důvodu věku a snížené soběstačnosti již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Individuálním přístupem je poskytován každému uživateli kvalitní a důstojný život.

 

Zásady poskytování služby:

Uživatel je rovnocenný partner.

Individuální přístup k uživateli.

Podpora soběstačnosti.

Respektování ochrany práv uživatelů v domově a podpora a pomoc při jejich uplatnění mimo domov.

Týmová spolupráce a odbornost personálu.

Zásada běžného způsobu života.

 

Domov poskytuje základní a fakultativní služby. Základní služby jsou poskytovány dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Strava je zajištěna 5x denně u všech diet. Personál je nápomocen při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, individuální a skupinové aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní služby jsou za úhradu.

V Domově pro seniory personál podporuje uživatele při denních činnostech, dovednostech a aktivitách. 

Domov aktivně spolupracuje s rodinnými příslušníky, zapojuje je do aktivit (veřejných i neveřejných) či doprovodu k lékaři.

 

Zájemce o přijetí má možnost získat prvotní informace v elektronické podobě na našich webových stránkách, telefonicky nebo při osobní návštěvě od sociální pracovnice. Ta podá zájemci informace včetně základního poradenství, které přispívá k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Citlivě zvažuje, zda nelze situaci zájemce řešit jinak, než poskytnutím pobytové služby.

 

V průběhu jednání je zájemci ponechán prostor pro jeho přání a představy, očekávání a cíle, které jsou následně porovnávány s možnostmi zařízení. Následně proběhne v žadatelově domácím prostředí nebo v místě jeho aktuálního pobytu sociální šetření. Splněním všech podmínek pro přijetí se ze zájemce stává uživatel domova. V den přijetí je mezi poskytovatelem a uživatelem  sepsána smlouva, kterou sociální pracovnice uživateli vysvětlí. Uživatel je seznámen s Domovním řádem, obdrží Ceník fakultativních služeb a Sazebník za stravu a ubytování.

Zaměstnanci plně respektují uplatnění vlastní vůle uživatele při jeho rozhodnutí o svém denním programu. Personál je nápomocen uživateli při osobní hygieně dle jeho zdravotního stavu. Uživatel je podporován v úkonech soběstačnosti. Veškeré úkony jsou prováděny s citlivým přístupem a s ohledem na zachování intimity a důstojnosti. Během celého dne (v souladu s Domovním řádem) mohou uživatelé přijímat návštěvy a volně se pohybovat v areálu domova.

Uživatelé mají právo podílet se na spoluúčasti při rozhodování o sociální službě mnoha způsoby, například formou připomínek, námětů, stížností či osobně u kteréhokoliv zaměstnance domova. Připomínky, náměty a stížnosti mohou uživatelé nebo příbuzní uživatelů předávat písemně nebo ústně a to osobně, telefonicky, anonymně, zasílat poštou nebo elektronicky. K podávání anonymní stížnosti jsou k dispozici schránky důvěry umístěné na každém patře. Stížnosti jsou vyřízeny bezodkladně nejdéle do 30 dnů od jejich podání.

 

NEPODÁVEJTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO BUDOUCNA, POSKYTUJEME SLUŽBU OSOBÁM V AKTUÁLNÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI.

 

Rozsah oblastí potřeb zájemců

Příklad potřeb, které jsou službou podporovány. Zjišťování potřeb zájemců provádí sociální pracovnice za pomoci regionálních karet.

Pomoc při osobní hygieně; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; Pomoc při samostatném pohybu; pomoc při stravování; pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím; pomoc při seberealizaci, pomoc při péči o zdraví; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí…

 

Ukončení poskytované sociální služby může být:

Ze strany uživatele bez udání důvodu.

Úmrtím uživatele.

Ze strany poskytovatele v případě zatajení důležitých informací o zdravotním stavu uživatele, který by měl za následek odmítnutí uzavření smlouvy.

V případě, že uživatel je v prodlení s úhradou více jak jeden měsíc.

V případě opakovaného porušení Domovního řádu po předchozím dvojím písemném upozornění.

V případě, že se uživatel zdržuje mimo zařízení poskytovatele více jak 60 dnů v průběhu jednoho roku (nezapočítávají se dny ve zdravotnickém zařízení).

Ze strany poskytovatele dle § 91 odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov je bezbariérový s evakuačním výtahem. Má čtyři podlaží, která jsou barevně odlišena. Domov je vybaven potřebným zařízením a technologií odpovídající požadavkům uživatelů a hygienickým předpisům. Poskytovaná sociální služba domov pro seniory se nachází ve 4 NP (nadzemním podlaží) a má celkovou kapacitou 20 lůžek pro uživatele.

Uživatelé jsou ubytovaní ve 14 jednolůžkových a ve 3 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny signalizací, polohovací postelí, nočním stolkem, skříní, stolem s židlemi a vzduchotechnikou. Uživatel si po konzultaci a souhlasu s vedením domova může pokoj dovybavit televizním a rozhlasovým přijímačem, křeslem, obrázkem apod.

Domov má v suterénu k dispozici vlastní kuchyni, kde je připravována celodenní strava uživatelům. Praní prádla je zajištěno vlastní prádelnou.

Způsoby poskytování sociální služby jsou popsány ve Standardech sociální služby, které jsou pravidelně a průběžně revidovány. Organizace má zpracovány metodické pokyny a ošetřovatelské standardy, které slouží jako pracovní postupy. Zaměstnanci se řídí vnitřními předpisy, směrnicemi, provozním řádem. Všechny dokumenty jsou nedílnou součástí vzdělávání všech našich pracovníků. Organizace plně podporuje své pracovníky v dalším vzdělávání a klade důraz na kvalitně poskytované sociální služby uživatelům.

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.