Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

 

S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:

 

- při návštěvě klienta, lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod,

 

- každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19,
např. formou dotazníku,

 

- osobě navštěvující klienta je změřena teplota, pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta,

 

- shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,

 

- pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení,

 

- po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

S účinností ode dne 1. července 2020 jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

Možné náhlé uvolnění přijatých opatření by mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním COVID-19
v České republice dosud dosaženy. Za tím účelem se omezují návštěvy pacientů
ve zdravotnických zařízeních a uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb
v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě a také se při pobytu v těchto zařízeních a při poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým se brání šíření kapének. Toto mimořádné opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel.

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví podepsáno elektronicky

 

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.