Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

 

S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:

 

- při návštěvě klienta, lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod,

 

- každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19,
např. formou dotazníku,

 

- osobě navštěvující klienta je změřena teplota, pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta,

 

- shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,

 

- pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení,

 

- po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

S účinností ode dne 1. července 2020 jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

Možné náhlé uvolnění přijatých opatření by mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním COVID-19
v České republice dosud dosaženy. Za tím účelem se omezují návštěvy pacientů
ve zdravotnických zařízeních a uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb
v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě a také se při pobytu v těchto zařízeních a při poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým se brání šíření kapének. Toto mimořádné opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel.

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví podepsáno elektronicky