Pravidla pro návštěvy v Domově u Františka platná dne od 3.5.2021 do odvolání

 

Z důvodu ochrany zdraví a života našich uživatelů, zaměstnanců i Vás návštěv a na základě prodloužení nouzového stavu z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, vydaných státních nařízeních a při dodržení stanovených režimových opatřeních jsme rádi, že můžeme umožnit uživatelům setkání se svými blízkými. Návštěvy jsou povoleny pro tuto chvíli ve stanovených dnech i časech.

 

 

 

Všechna patra:

 

STŘEDA - PÁTEK - NEDĚLE

13.30 HODIN - 16.30 HODIN

 

 

 

 

Apelujeme na dodržování níže uvedených opatření:

  1. Před vstupem do budovy jsou návštěvy povinny si vydezinfikovat ruce (bezdotykový dávkovač) a projít přes dezinfekční rohož.
  2. Dle nařízení vlády jsou navštěvující osoby povinny si krýt nos i ústa respirátorem typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou s sebou nepoužitý (Domov nabízí možnost zakoupení respirátoru typu FFP2 nebo KN95 na recepci). Prosím dodržujte toto nařízení. Dle zvážení doporučujeme použít i jednorázové ochranné pomůcky – např. rukavice, antibakteriální gel na ruce, návleky na obuv, jednorázový návštěvnický plášť.
  3. Navštěvující osoba po celou dobu návštěvy dodržuje povinnost krýt si nos i ústa respirátorem typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu - nesundávat jej z obličeje.
  4. Doporučujeme dodržovat rozestup min. 2 metry mezi různými osobami.
  5. Všechny návštěvy vstupují do domova přes hlavní vchod, musí se hlásit na recepci, být evidované (jméno osoby, jméno navštěvujícího uživatele, čas návštěvy – příchod a odchod). Recepční je povinen se každé navštěvující osoby dotázat na symptomy koronavirové nákazy.
  6. Každá navštěvující osoba je povinna vypsat čestné prohlášení a svým podpisem jej stvrdit a odevzdat jej na recepci (formulář je k dispozici na webových stránkách nebo při příchodu na recepci).
  7. Navštěvující osoba je povinna před zahájením návštěvy doložit doklad o provedeném vyšetření POC (antigenní test) nebo RT-PCR testu s negativním výsledkem, jehož absolvování nesmí být starší 48 hodin (doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem).
  8. Navštěvující osoba, která v době 90 dnů před uskutečněním návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 doloží o této skutečnosti doklad od praktického lékaře (originál či ověřenou kopii).
  9. Navštěvující osoba, která se prokáže vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid -19.
  10. Návštěva je možná v počtu max 1-2 dospělé osoby na jednoho uživatele v jeden den a doba trvání návštěvy je vymezena na 30 min. Děti do Domova zatím nemohou.
  11. Recepční je povinen každé navštěvující osobě změřit teplotu (termokamerou nebo teploměrem). Osobě s naměřenou teplotou nad 37,0°C nebo pozitivními příznaky nemoci bude návštěva ihned zakázána.
  12. Návštěvy u Covid+ uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.
  13. Návštěvy u uživatele, který jakkoliv opustil areál domova a je v 7denní izolaci, jsou zakázané.
  14. Naprosté respektování pokynů zaměstnanců a vedení Domova.

 

 

 

 

Z výše uvedených důvodů laskavě žádáme všechny návštěvy, aby se chovaly zodpovědně, maximálně dodržovaly veškerá hygienická opatření, dobu vymezenou pro návštěvu. V případě nedodržování nařízení, návštěva bude zaměstnanci ukončena.

Domov neprovádí testování navštěvujících osob.

Dle zkušeností, vývoje a státních nařízení budou průběžně opatření aktualizována (informace přímo v domově nebo na www.domovufrantiska.cz).

 

Děkujeme za pochopení i vzájemnou spolupráci. Domov u Františka  

 

Aktualizováno v Újezdě u Brna dne 3.5.2021

 

 

Vedení organizace

 

 

 

Přílohy:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ODBĚROVÁ MÍSTA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE